അകത്തും പുറത്തും വേദനയോടു കുരിശില്‍-തൂങ്ങി

Sep 3, 2022 - 17:14
 0
അകത്തും പുറത്തും വേദനയോടു കുരിശില്‍-തൂങ്ങി
അടിയാനെ രക്ഷിച്ച ക്രിസ്തോ നിനക്കെന്നും സ്തോത്രം
മഹിമയുള്ള സ്വര്‍ഗ്ഗം വിട്ടു താണു വന്നോനേ-പാപ
വലയിലടിയാന്‍ കുടുങ്ങി നശിച്ചുപോയോനെ
സൂര്യനേക്കാള്‍ ശോഭിതനേ ജഡം ധരിച്ചോനേ-മഹാ
ദോഷ കുഷ്ഠം പിടിച്ചടിയാന്‍ മരിച്ചുപോയോനേ
കോടിദൂത സേവ വിട്ടു തനിച്ചു വന്നോനേ-പേയിന്‍
കൂടെ നടന്നടിയാന്‍ പടുകുഴിയില്‍ വീണേനെ
ഖെറുബുകള്‍ മേലെഴുന്നവന്‍ നീ നടകൊണ്ടെന്നാലെ-കാടു
കയറി ഞാന്‍ മാ ക്രൂരസാത്താന്നിരയായ്‌ തീര്‍ന്നേനെ
 
മുള്‍മുടി ശിരസ്സില്‍ ധരിച്ചോരു പൊന്നീശോ-തിരു
മുഖത്തിന്‍ മുന്‍ ഞാന്‍ വീണു നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നേന്‍
വന്‍ കുരിശു തോളിലേറ്റാനേ നമസ്കാരം-മണ്ണില്‍
മറിഞ്ഞു വീണു ചതഞ്ഞ മുട്ടോര്‍ത്തും നമസ്കാരം
ആണി തുളപ്പാന്‍ തൃക്കൈകളെ വിടര്‍ത്തോനേ-തിരു
അരുമയുള്ള പാദേ വീണു ബഹു നമസ്കാരം
വിരിഞ്ഞു പൊട്ടി കുരുതി ചിന്താന്‍ ഹൃദയം തുറന്നതാല്‍-ബഹു
വിനായ നമസ്കാരം രക്ഷ ചെയ്ത കര്‍ത്താവേ (അകത്തും..)