ഇത്രമേൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചുവോ | ITHRAMEL ITHRAMEL ENNE SNEHICHUO- Malayalam Christian Song Cover by Jomin | Keys by Livin

Jan 27, 2023 - 18:33
Jan 27, 2023 - 21:43
 0
ഇത്രമേൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചുവോ  | ITHRAMEL ITHRAMEL ENNE SNEHICHUO- Malayalam Christian Song Cover by Jomin | Keys by Livin

SINGER : JOMIN P TOMY

KEYBOARD : LIVIN JOY .

PROGRAMMING : VINU ANTONY

MIXING & MASTERING : VINU ANTONY

VIDEO : 4th MAN CREATIONS

EDITING : 4th MAN CREATIONS

#coversong #cover #4thmancreations #malayalam_song_watsapp_status #malayalam_songs